Kervan Gıda Sanayi Ve Ticaret As (KRVGD) KAP

Kervan Gıda Sanayi Ve Ticaret As (KRVGD) KAP
>

Kervan Gıda

Özet Bilgi 2022 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI HAKKINDA,
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2022
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2022
Karar Tarihi 29.03.2023
Genel Kurul Tarihi 03.05.2023
Genel Kurul Saati 10:00
GK’na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 02.05.2023
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe AVCILAR
Adres DoubleTree by Hilton Otel Cihangir Mahallesi D-100 Güney Yan Yol No:289 Avcılar/İSTANBUL
Gündem Maddeleri
1 – Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması
2 – Genel kurul toplantı tutanağının imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi
3 – 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun okunması ve görüşülmesi
4 – 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi Raporu’nun okunması
5 – 2022 yılı hesap dönemine ilişkin konsolide SPK ve TTK bilanço ve kâr- zarar hesaplarının ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve onaylanması
6 – Yönetim Kurulu’nun 13.03.2023 tarihli 2022 yılı kâr dağıtımı hakkındaki teklifinin görüşülmesi ve onaylanması
7 – Yönetim Kurulu üyelerinin 2022 yılı hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri
8 – Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması
9 – Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2023 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu’nun bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması
10 – Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için ‘Ücretlendirme Politikası’ hakkında bilgi verilmesi
11 – 2022 yılı hesap döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 2023 yılı hesap döneminde yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi
12 – Yönetim Kurulu üyelerine Şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev’i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesine dair karar alınması
13 – Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda ortaklara bilgi verilmesi
14 – Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında yaygın ve süreklilik arz eden ilişkili taraf işlemleri hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi
15 – 2022 – 2023 yılında gerçekleştirilen Pay Geri Alım Programı hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve karara bağlanması
16 – Dilekler ve kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Kervan Gıda – Olağan Genel Kurul İlan Metni.pdf – İlan Metni
EK: 2 Kervan Gıda – Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf – Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Ek Açıklamalar
Yönetim kurulu üyelerinin şirket merkezindeki toplantı sonucu aldıkları karar aşağıdadır:

1-Şirketimizin 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı’nın 03.05.2023 Çarşamba günü saat 10:00’da DoubleTree by Hilton Otel Cihangir Mahallesi D-100 Güney Yan Yol No:289 Avcılar/İstanbul adresinde aşağıda belirtilen gündem maddeleri ile yapılmasına,

2- İlgili mevzuat ve Esas Sözleşme hükümleri çerçevesinde Olağan Genel Kurul toplantısına davet ve gereklerinin yerine getirilmesi ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve SPK Tebliğleri gereğince, Genel Kurul toplantısında görüşülecek konularla ilgili olarak açıklanması gereken bilgi, belge ve raporların, Şirketimiz internet sitesinde ortakların bilgisine sunulması ve bu doğrultuda yapılacak özel durum açıklaması ile ortaklarımızın bilgilendirilmesi için Yönetimin yetkilendirilmesine,

Mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu’nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

YORUMLAR YAZ